Tartaros / Tartarus

 

TARTAROS (Grieks) / TARTARUS (Latijn)

Tartaros (Grieks)/ Tartarus (Latijn): Openbaringen Capittel 19 vers 6 t/m 11

Openbaringen Capittel 19 vers 6 t/m 11

Vers 6
Ende ick hoorde als een stemme eener groote schare / ende als een stemme veler wateren / ende als een stemme van stercke donderslagen / seggende / Halleluja: want de Heere de Almachtige Godt heeft als Koningh geheerscht.

Vers7
Laet ons blijde zijn / ende vreught bedrijven / ende hem de heerlickheyt geven: want de bruyloft des Lams is gekomen / ende sijn wijf heeft haer selven bereydt.

Vers 8
Ende haer is gegeven / dat sy bekleet worde met reyn ende blinckende fijn lijnwaet: want dit fijn lijnwaet zijn de rechtveerdighmakingen der heyligen.

Vers 9
Ende hy seyde tot my / Schrijft / Saligh zijnse die geroepen zijn tot het Avontmael van de bruyloft des Lams. Ende hy seyde tot my / Dese zijn de waerachtige woorden Godts.

Vers 10
Ende ick viel [neder] voor sijne voeten om hem te aenbidden / ende hy seyde tot my / Siet dat ghy dat niet [en doet,] ick ben uw' mededienstknecht / ende uwer broederen / die het getuygenisse Jesu hebben. Aenbidt Godt. Want het getuygenisse Jesu is de geest der Prophetie.

Vers 11
Ende ick sagh den hemel geopent: ende siet / een wit peert / ende die op het selve sat / was genaemt Getrouw' ende Waerachtigh / ende hy oordeelt ende voert krijgh in gerechtigheyt

Er wordt onder andere op internet / in andere bronnen verwezen naar bepaalde verzen in de Bijbel die gaan over de hel, (bijvoorbeeld de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 2 vers 4), dit betreft echter verwijzingen naar (een) andere hel(len). Er zijn / bestaan meerdere hellen. Er is niet één hel zoals veel mensen denken.

Tartaros (Grieks) / Tartarus (Latijn)
is de laatste HEL waar de Geest/mens doorheen moet / moet doorleven, om bewust contact te krijgen met het gebied van ELYSIUM 24-13.

In Tartaros (Grieks)/ Tartarus (Latijn)/ HEL vertoeven monsters / devils / satans / gedrochten etc. Deze monsters / devils / satans / gedrochten zullen er alles aan doen om de mensheid tegen te houden en / of te blokkeren, hoe dan ook. Ze mogen alles doen om de Geest / mens lastig te vallen en / of emotioneel te pijnigen.

Het is de HEL der HELLEN.

Men kan zich bewust worden van Helse geestelijke pijnen in zijn innerlijke Geestelijke belevingswereld.

Het jaar 2019 staat voor het begin van de periode van ARMAGEDDON. Je moet de grootste diepten van de HEL gevoeld hebben om de Glorie van GOD te kunnen ervaren / beseffen / omvatten. Als je de diepten van de HEL gevoeld hebt en toch blijft vertrouwen op de kracht van GOD, dan heb je bewijs van de kracht en glorie van het LICHT / GOD.

Verder

Diegenen die uitverkoren zijn zullen als eerste de HEL Tartaros (Grieks) / Tartarus (Latijn) bewust betreden.

De uitverkorenen zullen ook de mogelijkheid krijgen om bewust contact te mogen krijgen met het GODDELIJK gebied ELYSIUM 24-13.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 10 februari 2019