Onze vader

 

Het heyligh euangelium na [de beschrijvinge] lucae - het xj (11e) capittel vers 1 t/m 4

 

Vers 1

Ende het geschiedde / doe hy in een seker plaetse was biddende / als hy ophieldt / dat een van sijne discipelen tot hem seyde / Heere leert ons bidden / gelijck oock Joannes sijne discipelen geleert heeft.

Vers 2

Ende hy seyde tot haer / Wanneer ghy biddet / soo segget: Onse Vader / die in de hemelen [zijt,] uwen name worde geheylight: uw Koninckrijcke kome: uwen wille geschiede / gelijck in den hemel / [alsoo] oock op der aerden.

Vers 3

Geeft ons elcken dagh ons dagelicks broot.

Vers 4

Ende vergeeft ons onse sonden: want oock wy vergeven eenen yegelick die ons schuldig is. Ende en leyt ons niet in versoeckinge / maer verlost ons van den boosen.

 

UITLEG:

ONZE VADER:  Dit gebed is het gebed der gebeden.  In dit gebed wordt alles benoemd.

uw Koninckrijcke kome:   

Als alle negatieve energy losgekoppeld is van de aarde dan is er een wereld van blijheid en liefde. Dit wordt bedoeld met het KONINKRIJK GODS.

 

uwen wille geschiede:  

De betekenis hiervan is, dat de mens/Geest/bewustzijn zich volledig overgegeven heeft aan GOD.

Jouw gevoel is het gevoel van GOD, GOD is jouw gevoel.

Alle handelingen zijn dan vanuit GOD (dus GODS wil geschiede).

Doordat men zich overgegeven heeft aan de Goddelijke energy wordt men vrij.

 

Vergeving: 

Indien de mens/Geest/bewustzijn kan vergeven en het loslaat/vrijlaat en indien men het afgeeft aan GOD en aan GOD overlaat, dan maakt men zich vrij.

Er is een alomvattende wet van rechtvaardigheid, maar dit overkoepelt alle levens. De mens/Geest/bewustzijn krijgt meestal nooit de rechtvaardigheid in dit leven, of in één (1) leven.

  

Ende en leyt ons niet in versoeckinge / maer verlost ons van den boosen:

Indien de mens/Geest/bewustzijn genoeg wijsheid bewust tot zich genomen heeft door levenservaringen en de bewuste inzichten en wijsheid zich eigen gemaakt heeft, pas dan kan de mens/Geest/bewustzijn het onderscheid zien tussen goed en kwaad.

De mens/Geest/bewustzijn kan dan ook de positieve energy en/of de negatieve energy onderscheiden.

Indien de mens/Geest/bewustzijn kiest voor het Licht/GOD en van daaruit handelt, dan pas kan men niet in verzoeking/verleiding komen.

 

Verzoeking: 

De duivels/satans zoeken/verzoeken/verleiden de mens/Geest/bewustzijn in het gevoel/ gedachten.

CHAAS 24-13 / BHINNEKA TUNGGAL IKA / PANCASILA

Rotterdam, 9 april 2013